Borgerf. Skyttefest 1899 – 1880.

Skyttefest 1899

Skyttefest 1898 – 1897

Skyttefest 1897 – 1896

Skyttefest 1895

Skyttefest 1894

Ingen skyttefest / skydning grundet:   Salg af Sommerlyst / Schützenhoff.

Maanedsforsamling. den 3. Juni. 1894
1.    Der ballotteres over Former Christian Jacobsen,
       som optages med 18 ja, 1 nei.
2.    Sommerfornøjelsen.
       Formanden forklarede at der ikke er synderlig udsigt
       til at faa Skyttefesten istand i Sommmerens løb, hvor-
       imod som bebuder en ”gemytlig aften.”
       En dampskibstur til Sverdrup (kaffe) og derfra til
       Aarøsund, (aftensmad) kom paa tale. Normere op-
       lysninger tilveiebringes af bestyrelsen.
                                               **   **
                                                                    Moldt

Generalforsamling, den 1. Juli. 1894
I.     Regnskabsaflæggelse for april fjerdingeraar. Regnskabet
       udviser indtægt 251 M. 63 f. udgift 10M. 50 f. behold-
       ning 244 M. 13 f. Til revisorer valgtes E. Müller
       og K. Wilhelm, som fandt alt i vedbørlig orden, hvis
       aarsag der meddeltes regnskabsføreren   **********
II.    Sommerfornøielsen.
       Formanden meddeler, at man iaar maa aflyse
       en Skyttefest, og heri var man enig med form.
       Efter en livlig diskussion vedtoges paa Rodes forslag
       at seile med damperen paa en søndag til Sverdrup,
       hvor der serveres kaffe, tilbage derefter til Orø-
       sund, hvor at aftensmaaltid indtages. Svingom
       til slut. Af kassen tages til denne tur 140 M.
       Musik medfølger.

Skyttefest 1893

Skyttefest 1892

Skyttefest 1891

Skyttefest 1890

Skyttefest 1889

Skyttefest 1888

Skyttefest 1887

Skyttefest 1886

Skyttefest 1885

Skyttefest 1884

Skyttefest 1883

Der har ikke været mulig, at finde hvem der blev Skyttekonge.

kraft, så at Komiteen i år skal fuldbyrde sit
hverv.
                         Hermed sluttet
                                               Moldt


Skent Søndag 4. Februar 1883.
Tilstede 21 medlemmer. Formanden meddelte
at den theatralske forestilling kommer i stand,
fremdeles, at der fra kredsens side intet er
til hinder for en maskerade, hvis der finder
stemning for en saadan. Med særlig tilla-
delse ballotteredes for Gæstgiver Matthias
Knarhøi, der optages med enstemmighed.
Sluttelig takkede formanden for, at man
var mødt talrigere end der pleies ved et
simpelt maanedsmøde.
                         Moldt


Extraordinær Generalforsamling d. 11. Marts 83.
Skomagermester Tortzen finder med vedbørlig
understøttelse indbragte forslag om at lave
det endnu ikke afholdte sidste vinterbal
bortfalder og i stedet derfor at som en som-
merfornøielse, som ikke falder sammen
med Skyttelauget. I den anledning var
der indvarslet til extraordinær generalfor-

samling, som kun bivaanedes af atten
medlemmer. Disse modtog enstemmig for-
slaget.
                      H. sl.
                                            Moldt


Generalforsamling den 8. April. 1883.
Tilstede var kun 28 medlemmer. Regnskabet for
januar kvartal blev oplæst. Indtægten er 537 M. 11 Pf.
udgiften 398 M. 55 Pf. kassebeholdningen 138M. 56 Pf.
Derefter gav formanden en oversigt over kas-
sens forvaltningen i det forløbende aar. Hvoraf
fremgik, at man havde disponeret over ca. 1013 M.
Nu skredes til valg af revisorer. Kjøbmand C. Las-
sen og Bogholder Silhverberg blev valgte, udførte
deres hverv og fandt intet at bemærke hvor-
for regnskabsføreren fik meddelt decharge.
Med henholdsvis 25 og 23 st. af 28 blev for-
manden, Købmand Due og Næstformanden, Slag-
mester Reimers, gjenvalgte for de kommen-
de to aar. Begge modtog valget.
Til baldirektører med 1 aars funktionstid
valgtes Købmand Christian Lassen og kassere
Christin Jørgensen, til stedfortræderne Bødker
Jørgensen og P. Grimm, ”Bellevue”.
Af skyttekomiteen skulde ved lodtrækning
udgaa. 2. Formandens forslag, at Hr. Balzer
udtræder forlods, blev vedtaget. Efter at hr.

Købmand P. Knarhøi var fritrukken udtaler
formanden, at bestyrelsen gjerne saa Hr. Knar-
høi, selskabets første Skyttekonge
gjenvalgt.
Dette skete, og i Hr. Balzers sted valgtes Møller
Asmus Hansen.
Kjøbmand Niemann foreslog, at baldirek-
tørerne prydedes med et tegn. Dette fandt
tilslutning, og sløifer ville blive anskaffede.
                      Hermed sluttet.
                                            I. Moldt


Maanedsforsamling, den 6. mai. 1883.
Formanden oplyste den ved sidste Generalforsamling
første kvartal, hvorfor han bad Skytte = og Danse =
Komiteerne vælge formænd.
I øvrigt forelaa intet til forsamling.
                      H, sl.
                                            I. Moldt


Maanedsforsamling, den 4. Juni. 1883.
I samklang med Skyttekomiteen foreslaar be-
styrelsen, at skydefesten foregaar aldeles paa
samme maade som ifjor, kun med den foran-
dring at skudet ved træningskydningen beta-

les med 10 Pf. da 5 Pf. er for lidt. Forslaget vedta-
get næsten med enstemmighed.
Dernæst oplæses protokollen fra den overor-
dentlige generalforsamlingen af 11 Marts iaar,
ved hvilken man besluttede at lade et vin-
terbal bero og i det sted at ty en af skyde-
festen uafhængig sommerfornøielse. Kassens
evne bliver gjort klar og betonet, at der
ikke kan stilles mere end 50 M. til raadig-
hed. Skomagermester Tortzen anbefaler en
kjøretur, hvortil frivillige vogne hverves og
forresten svarer 1 M. pr. pers. i vognleie, lige-
gyldigt med hvilken vogn man kjører. Der
spises koldt kjøkken ved fælles bord. Forman-
den hævder, at det først og fremmest kom-
mer an paa frivillighedens omfang, og at
det medtager nogen tid at indhente oplysning
herom. Reimers udtaler, at udflugtens be-
skaffenhed er et aabent spørgsmaal, der kun-
de jo ogsaa være tale om en dampskibstur.
Formanden finder det i alfald heldigt, at
der levners bestyrelsen tid til at foretage
de forberedende skridt. Man vedtager
enstemmigt, at skydefesten finder først sted,
og at den anden fornøielse drøftes paa ge-
neralforsamlingen i Juli.
Sluttelig beder formanden enhver arbeide
hen til talrigt møde med skytterne ud-
marsch.
                      H. sl.
                                            I. Moldt

Skyttefest 1882

Månedsforsamling Søndagen, den 6. aug. 1882.
Spørgsmål om efterskydning blev fremsat. For-
manden forklarede, at selskabets kaste ikke kun-
de tages i brug, forresten fremhævede han flere
gode sider ved idrætten. Karberg anbefalede
efterskydning. Dernæst gjorde formanden selskabet
bekjendt med vilkaarene, nemlig at skuddet be-
tales med 10 Pf. og at gevinsterne udredes af sel-
ve skytterne. Efterskydningen vedtages nu ved
stemning at skulle finde sted i indeværende maa-
ned sidste trediedel.
Ansvarlig ballotteredes for Kjøbmand Th. Mørch,
som blev optaget med 15 ja og igen nei.
                   Hermed sluttet.
                                     J. Moldt.

Generalforsamling den 8. Oktober. 1882.
Regnskabet for juli fjerdingeraar blev oplæst
og fremlagt. Det udviser indtægt 478 M. 69 Pf.
udgift 262 M. 59 Pf. beholdning 216 M. 10 Pf. Til
revisorer valgtes Kjøbmand Knarhøj og Capt.
Kallsen, der fandt regnskabet rigtigt, hvor-
for forsamlingen meddelte regnskabsføren
decharge.
Der blev ballotteret over Bogholder Silf-
verberg, som optoges med 21 ja og ingen nei.
Efter at formanden havde oplyst, hvor
vanskeligt det stillede sig med gensyn til de
theatralske forestillingen i vinter, blev det
besluttet at afholde et bal med koncert
før jul og strax efter nytår et spisebal, men
at vente med drøftelsen angaaende de øvri-
ge baller til januar generalforsamlingen.
                                  Hermed sluttet.
                                                    Moldt.


Maanedsforsamling. Søndagen, d. 5. Novbr. 1882.
Til forhandling forelaa intet.
                                                    Moldt.

Skyttefest 1881